آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات سه ماهه سال                   92                     و                     93

تعداد زندانیان آزاد شده 68 86
پرونده های رسیدگی شده از طریق مشاوره 43 7
میزان رضایت شاکی(ریال) 73/034/810/498 36/469/614/043
تسهیلات بانک ملت(ریال) 940/000/000 556/000/000
تسهیلات بانک تجارت(ریال) 2/613/000/000 5/181/000/000
تسهیلات بانک رفاه(ریال) 300/000/000 927/000/000
تسهیلات بانک صادرات(ریال) 0 500
بلا عوض ستاد دیه(ریال) 4/208/000/000 5/424/700/000
کمک بیمه(ریال) 900/000/000 0
کمک صندوق نامین خسارت های بدنی(ریال) 3/759/264/000 4/405/690/000